Fitxa de país

Poble gitano
Poble Gitano

Dades generals
Població
No existeixen xifres oficials. Les estimacions varien dels 10 als 25 milions.
Superfície
El poble gitano està estès per tots els continents, amb concentracions importants a Europa, nord d'Àfrica, Pròxim Orient i Amèrica.
Institucions
Unió Internacional Romaní (organització)
Festa nacional
8 d'abril (roms)

El poble gitano és originari de les regions septentrionals i centrals del subcontinent indi, segons els estudis històrics i lingüístics elaborats pels acadèmics especialistes. Els avantpassats dels gitanos actuals haurien sortit de l'Índia en una època que es remunta, almenys, a abans de l'any 900 dC, i probablement ho haurien fet no pas en una sola onada migratòria que s'hauria diversificat posteriorment, sinó en diverses onades formades per grups relacionats, però ja diferenciats lingüísticament, a l'Índia mateixa.

L'apel·latiu "gitano" és controvertit, i s'usa amb diferents significats depenent del país, de l'organització gitana que correspongui o, fins i tot, de l'acadèmic que hi faci referència.

Per un costat, tradicionalment han rebut la denominació de "gitano" —i fins a cert punt, alguns membres i organitzacions dels mateixos grups l'han assumida— tres grans branques lingüisticoculturals: els roms —l'única de les tres present a Europa i Amèrica—, els loms i els doms —aquests dos darrers, concentrats sobretot al Pròxim Orient i al Caucas.

De l'altre, però, una altra part dels membres de cadascuna d'aquestes tres grans branques rebutgen directament l'apel·latiu "gitano" i s'estimen més ser reconeguts exclusivament com a roms, loms o doms —o alguna altra denominació més específica—, fins i tot negant que existeixi un únic poble gitano.